STATUT STOWARZYSZENIA „GROMADA GÓRALI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM"

z siedzibą w Ustroniu

(uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 12 kwietnia 2007 r.-

tekst jednolity przyjęty z poprawkami  w dniu 3 lipca 2007 r.)

 

I. NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim” z siedzibą w Ustroniu i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Śląsk Cieszyński.

3. Stowarzyszenie posiada pieczęć, logo i odznakę o wzorze zatwierdzonym przez Radę Zbójnicką.

 

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

4. Stowarzyszenie zrzesza miłośników ziem górskich, niezależnie od ich narodowości, obywatelstwa, religii, miejsca urodzenia i miejsca zamieszkania, dla których kultura, przyroda i historia są przedmiotem szczególnego zainteresowania oraz działalności poznawczej, badawczej, artystycznej, kulturalnej i społecznej.

5. Stowarzyszenie opiera działalność na społecznej pracy swoich członków.

6. Celem Stowarzyszenia jest:

     a) pogłębianie zainteresowań jego członków sprawami Beskidów i innych gór;

     b) organizowanie imprez promujących tematy góralskie;

     c) prowadzenie, inspirowanie i wspieranie studiów oraz badań naukowych, a także publikowanie i popularyzowanie ich wyników, popularyzowanie wiedzy o góralszczyźnie i górach;

     d) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego;

     e) przełamywanie uprzedzeń narodowościowych i religijnych;

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

     a) organizowanie imprez kulturalnych;

     b) organizowanie otwartych spotkań, organizowanie sesji naukowych, wykładów i prelekcji;

     c) organizowanie wystaw poświęconych tematyce góralskiej;

     d) prowadzenie działalności wydawniczej;

     e) organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno-krajoznawczej;

     f) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, muzealnymi, towarzystwami regionalnymi, turystyczno-krajoznawczymi, oraz naukowcami i pasjonatami podejmującymi tematykę spraw związanych z góralszczyzną i górami w kraju i za granicą;

     g) występowanie do władz państwowych i regionalnych z wnioskami i opiniami w sprawach  dotyczących zakresu działalności Stowarzyszenia;

     h) gromadzenie i opracowywanie materiałów oraz dokumentów;

     i) wspomaganie i popularyzowanie działań kultywujących folklor i rękodzieło ludowe, w tym skansenów, muzeów, izb folklorystycznych i festiwali, a także ochronę zabytków sztuki;

     j) wspomaganie i popularyzowanie idei ochrony przyrody;

W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może: wydawać gazetę, prowadzić regionalne radio i telewizję, oraz zamieszczać informacje na stronach internetowych

 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

9. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje statut Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Radę Zbójnicką.

10. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, polska lub zagraniczna, która pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez wpłacanie do jego kasy stałej składki w kwocie równej co najmniej dziesięciu składkom członkowskim i zostanie przyjęta przez Radę Zbójnicką.

11. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

     a) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

     b) informować Stowarzyszenia o wynikach swoich prac w powyższym zakresie;

     c) regularnie opłacać składki.

12. Członek zwyczajny ma prawo:

     a) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia;

     b) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Zbójnickiej z głosem doradczym;

     c) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;

     d) uczestniczenia we wszystkich imprezach Stowarzyszenia z prawem pierwszeństwa;

     e) korzystania z poparcia we wszystkich działaniach Stowarzyszenia, zgodnych z jego celem statutowym;

     f) regularnego otrzymywania informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia;

     g) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

13. Członek wspierający ma prawo do uczestnictwa w Wielkich Gromadach i Radach Zbójnickich z głosem doradczym.

14. Członkostwo ustaje na skutek:

     a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Radzie Zbójnickiej.

     b) wykreślenia z ewidencji członków za niepłacenie składek co najmniej przez rok.

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

15. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie członków zwane Wielką Gromadą, Zarząd zwany Radą Zbójnicką oraz Komisja Rewizyjna zwana Wielką Rewizornią.

16. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Wielka Gromada. Obrady Wielkiej Gromady prowadzi Wielki Zbójnik, lub wskazany przez niego Zbójnik. Obrady są protokołowane przez Wielkiego Pisorza, lub wyznaczonego protokolanta.

17. Wielka Gromada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, zaś uchwały o zmianach w statucie oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia – większością 2/3 głosów członków obecnych na obradach.

18. Wielką Gromadę zwołuje Rada Zbójnicka co najmniej  raz w roku. Jest  ona  prawomocna pod warunkiem powiadomienia o jej terminie wszystkich członków zwyczajnych, z co najmniej 14 – sto dniowym wyprzedzeniem.

19. Do wyłącznych kompetencji Wielkiej Gromady należy:

     a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielania absolutorium;

     b) wybór członków Rady Zbójnickiej i Wielkiej Rewizorni w głosowaniu tajnym, chyba że  Wielka  Gromada większością głosów postanowi inaczej;

Wybór dokonywany jest odrębnie:

1/  Wielkiego Zbójnika

2/ Zbójników

3/ Strażnika Skarbu

4/ Wielkiego Pisorza

5/ członków Wielkiej Rewizorni

     c) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

     d) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej.

20. Kadencja władz Stowarzyszenia jest czteroletnia.

21. Prezes Rady Zbójnickiej przewodniczy posiedzeniom Rady, kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy jej posiedzeniami oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

22. Rada Zbójnicka, składa się od 5 do 7 osób, w tym Prezesa zwanego Wielkim Zbójnikiem. Rada Zbójnicka wybiera spośród siebie 2  do 4 wiceprezesów zwanych Zbójnikami, skarbnika zwanego Strażnikiem Skarbu i sekretarza zwanego Wielkim Pisorzem.

23. Rada Zbójnicka:

     a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

     b) decyduje o programie działalności Stowarzyszenia;

     c) kieruje działalnością Stowarzyszenia, w szczególności sprawami organizacyjnymi i finansowymi, oraz realizuje uchwały Wielkich Gromad;

     d) ustala zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

     e) przyjmuje nowych członków Stowarzyszenia;

     f) określa wysokość składek członkowskich;

     g) nadaje tytuły honorowe jak np. tytuł wojewody wołoskiego, gazdy, górala, odznaczenia i dyplomy, itp. Tytuły honorowe mogą być przyznane również osobom spoza Stowarzyszenia, które wspierają jego działalność, w tym honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Rada Zbójnicka pracuje w sposób ciągły. Jej uchwały zapadają większością głosów w obecności   co   najmniej   połowy  jej  członków.  Dopuszczalne  jest  w  pilnych  sytuacjach  podejmowanie  uchwał  za pośrednictwem faksu lub poczty elektroniczną pod warunkiem zatwierdzenia ich na następnym zebraniu Rady Zbójnickiej lub po uprzednim uzyskaniu delegacji do ich podjęcia na poprzednim zebraniu Rady Zbójnickiej.

24. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje Wielki Zbójnik lub wyznaczony przez niego Zbójnik i Wielki Sekretorz. Dokumenty finansowe podpisuje Wielki Zbójnik lub wyznaczony przez niego Zbójnik i Strażnik Skarbu.

25. W trakcie kadencji Rada może dokooptować do swojego grona nowych członków, nie więcej jednak niż 1/3 pierwotnego składu.

26. Komisja Rewizyjna zwana Wielką Rewizornią składająca się z trzech osób wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zwanego Wielkim Rewizorem.

27. Komisja Rewizyjna kontroluje bieżącą działalność Stowarzyszenia,  a  w  szczególności  stan  finansów,  oraz składa sprawozdania przed Wielką Gromadą.

 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

28. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

29. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członków, darowizn, dotacji, zbiórek publicznych, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku.

30. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, dochód z której przeznaczy w całości na działalność statutową.

31. Do zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis Wielkiego Zbójnika i Strażnika Skarbu lub dwóch Zbójników i Strażnika Skarbu.

 

VI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

32. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Wielka Gromada, o ile w zawiadomieniu o nim była informacja o takiej uchwale. Uchwała podejmowana jest w trybie opisanym w pkt.17 nin. statutu.

33. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Wielka Gromada podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

VII. POZOSTAŁE

34. Stowarzyszenie może być członkiem związku stowarzyszeń. Uchwała w tej sprawie winna być podjęta przez Wielką Gromadę większością 2/3 głosów.

 

Statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia” Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim” z siedzibą w Ustroniu, w dniu 12 kwietnia 2007 r., zaś niniejszy tekst jednolity na zebraniu założycieli w dniu 3 lipca 2007 r.